Klagomålshantering

För oss på JENSEN är det viktigt att du är nöjd med tiden hos oss. Vi har tydliga rutiner som vi följer för att kunna göra vårt arbete på bästa tänkbara sätt.

Trots detta kan det hända att en situation uppstår som du vill framföra klagomål på. Vi har därför en rutin vart du vänder dig med dina klagomål och hur vi behandlar dem. Den bygger på att det ska vara tydligt för dig vart du kan vända dig med dina klagomål och att de ska åtgärdas skyndsamt. Det ska också vara tydligt hur du kan gå vidare med dina klagomål om du inte är nöjd med hur de behandlas.

Du är alltid välkommen att inkomma med dina förslag och klagomål i vårt kundserviceformulär. Det kommer då att hanteras skyndsamt av den i organisationen som är mest lämplig att hjälpa dig. 

Till formuläret

Om du hellre vill ta upp ditt klagomål personligt, eller inte är nöjd med den hjälp du får genom att använda formuläret, vill vi att du följer stegen nedan för att få bästa möjliga hjälp. 


Steg 1
Elev som vill framföra klagomål vänder sig i första hand till ansvarig lärare. Denne kommer att ta emot klagomålet och utreda det tillsammans med berörda medarbetare och återkoppla eventuella åtgärder. 

Steg 2
Om klagomålet inte rör situationen i klassrummet utan utbildningen som helhet, eller om ansvarig lärare inte behandlar klagomålet på ett sätt du är nöjd med, vänder du dig till rektor. Rektor kommer då att utreda klagomålet och återkoppla eventuella åtgärder som vidtas utifrån det. 

Steg 3
Om du fortfarande inte är nöjd med hur ditt klagomål behandlas tar du upp det med verksamhetschefen för JENSEN komvux/SFI. Verksamhetschefen kommer då att utreda klagomålet och återkoppla eventuella åtgärder som vidtas utifrån det. 

Steg 4
Det fjärde steget du kan ta om du fortfarande inte är nöjd är att kontakta företagets kvalitetschef. Det gör du förslagsvis genom att fylla i formuläret nedan. Du kan även ringa eller skicka e-post. Kvalitetschefen kommer att utreda och dokumentera klagomålet och vid behov ta fram en plan för att åtgärda påtalade brister. 

KLAGOMÅLSANMÄLAN

Verksamhetschef JENSEN komvux:
Per Andersson
per.andersson@jenseneducation.se 

Kvalitetschef JENSEN education:
Leif Glavå
leif.glava@jenseneducation.se 


Vi arbetar för att ett klagomål alltid ska kunna åtgärdas på ett tidigt stadium i den rutin som beskrivs ovan. Om det ändå blir så att du ditt ärende går ända till kvalitetschefen och du fortfarande inte är nöjd så rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig tillsynsmyndighet. Vi hjälper dig gärna att ta fram kontaktuppgifter till dem.  

För synpunkter om vad vi kan göra för att vidareutveckla verksamheten som inte är specifika klagomål så rekommenderar vi att de framförs i de enkäter som genomförs regelbundet. Vi är en utvecklingsinriktad organisation som välkomnar ett aktivt deltagande i vårt kvalitetsutvecklingsarbete.